Statut stowarzyszenia

PDFDrukujEmail

STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKA LIGA WESTERN I RODEORozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo.
2. Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo w dalszej części Statutu zwane
jest Stowarzyszeniem, w skrócie Stowarzyszeniem PLWiR.
3. Stowarzyszenie posługuje się logotypem oraz pieczęcią
z napisem Stowarzyszenie Polska Liga Western i Rodeo.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia i logo jest prawnie chronione.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych może prowadzić
działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia PLWiR.

§ 5

Stowarzyszenie PLWiR może powoływać na terenie kraju Oddziały Terenowe, zwane dalej Oddziałami. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

§ 5A

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe, i nadawać je osobom i podmiotom zasłużonym dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest organizacja, popularyzacja, rozwój i promocja
dyscyplin jeździeckich western i rodeo, stałe podnoszenie ich poziomu,
promowanie zasad fairplay oraz propagowanie zabaw, tańców i muzyki w stylu
western w Polsce.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie zawodów jeździeckich,
b) organizowanie szkoleń i tworzenie kadry instruktorów, zawodników, sędziów
i organizatorów zawodów western i rodeo,
c) zapewnienie asysty organizatorom zawodów i pokazów jazdy w stylu western,
d) nawiązywanie kontaktów i współpracę z organizacjami o podobnym
charakterze i zakresie działania w kraju i za granicą,
e) organizowanie imprez popularyzujących western i rodeo,
f) propagowanie wiedzy i umiejętności oraz tradycji western i rodeo,
g) prowadzenie ewidencji i ustalanie standardów działania ośrodków
jeździeckich western i rodeo.
h) prowadzenie rejestracji wyników, statystyki i dokumentacji sportowej.

§ 6A

Stowarzyszenie skupia osoby i podmioty zainteresowane jeździectwem w stylu western, organizacją i udziałem w zawodach western i rodeo oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

§ 7

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony będzie na realizację
celów statutowych i nie może być dzielony między jego członków.
2. Stowarzyszenie może powoływać jednostki gospodarcze prowadzące
działalność gospodarczą. Powołane jednostki gospodarcze mają obowiązek
przeznaczenia zysku na działalność statutową Stowarzyszenia.

Rozdział III
Nabywanie i utrata członkostwa oraz prawa i obowiązki Członków


§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 9

Skreślony.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub
cudzoziemiec, także nie mająca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych. Członkiem zwyczajnym może także być osoba małoletnia –
poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa
udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, obywatel polski lub
cudzoziemiec, lub prawna, polska lub zagraniczna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
4. Osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym w realizowaniu jego celów może
być nadana godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.
5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu i jest on zwolniony z opłacania składki.

§ 11

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego emblematu.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek w terminie do końca I kwartału każdego roku,
za który składka jest należna, i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
określonych przez Walne Zebranie Członków,
c) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
3. Wysokość rocznej składki określa Walne Zebranie Członków.

§ 12

Skreślony.

§ 12A

Członek wspierający ma obowiązek:
1. aktywnie wspomagać realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia oraz
szanować normy i zasady statutowe przyjęte przez Stowarzyszenie,
2. opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 12B

1. Członek Wspierający i Członek Honorowy mają prawo uczestniczenią
w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem
doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członek Honorowy będący członkiem zwyczajnym zachowuje prawa członka
zwyczajnego.

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b) śmierci członka zwyczajnego, honorowego lub wspierającego (osoby
fizycznej),
c) utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych bądź
pozbawienia praw publicznych,
d) orzeczenia kary usunięcia członka zwyczajnego lub wspierającego ze
Stowarzyszenia przez Zarząd. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub
podania jej do wiadomości,
e) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy. W takim
przypadku przywrócenie członkostwa może nastąpić po opłaceniu składki
za okres zalegania w ustalonej zgodnie z § 19 lit. e Statutu wysokości,
powiększonej o 50%,
f) utraty osobowości prawnej, postawienie w stan likwidacji lub ogłoszenie
upadłości członka wspierającego (osoby prawnej).
2. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia w przypadku:
a) nie przestrzegania postanowień Statutu i nie wypełniania uchwał lub innych
postanowień władz Stowarzyszenia,
b) stwierdzenia jakiegokolwiek przypadku znęcania się nad koniem lub innego
rażącego naruszenia przepisów określających zasady postępowania
ze zwierzętami.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany
jest podać przyczyny skreślenia. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia
uchwały lub podania jej do wiadomości.
4. Członek zwyczajny może wystąpić do Zarządu z prośbą o zawieszenie
w prawach i obowiązkach członka. W okresie zawieszenia nie opłaca składek
członkowskich.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§ 14

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 14A

1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych w obecności,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z uwzględnieniem
§ 18 ust. 9.
2. Czynne prawo wyborcze wykonywane jest osobiście lub za pośrednictwem
ustanowionego pełnomocnika (jeden pełnomocnik może być umocowany
max przez 3 członków).
3. Członkami Władz mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia uprawnieni
do głosowania.
4. W przypadku ustania członkostwa Stowarzyszenia lub rezygnacji członka
z Władz w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz może być
uzupełniony przez dokooptowanie nowych członków. Liczba nowych członków
nie może jednak przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru na
Walnym Zebraniu.
Dokooptowani członkowie władz podlegają zatwierdzeniu na najbliższym
Walnym Zebraniu.
5. Kadencja osób dokooptowanych kończy się wraz z kadencją całego organu,
do którego została powołana.

§ 14B

1. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu
zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Pozostałych Członków Zarządu i Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie
zwykłą większością głosów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Prezes może rekomendować kandydatów do Zarządu w liczbie 5 osób,
uczestnicy Walnego Zebrania mogą zgłosić innych kandydatów.

§ 15

1. Dla rozwiązania poszczególnych problemów związanych z działalnością
Stowarzyszenia mogą być powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia,
stałe lub doraźne komisje i zespoły.
2. Zakres i zasady ich działania określają odrębne regulaminy uchwalone przez
Zarząd.
3. Przewodniczący stałych Komisji i Zespołów mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.

§ 16

Skreślony.

Walne Zebranie Członków

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z prawem wyrażania opinii - członkowie wspierający i honorowi.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
a) Zwyczajne Walne Zebranie są zwoływane w terminie do 31 marca każdego
roku.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Za powiadomienie uznaje się także powiadomienie pocztą elektroniczną
i zamieszczenie stosownej informacji na oficjalnych stronach internetowych
Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd.
4. Skreślony.
5. Skreślony.
6. Skreślony.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
8. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego i Protokolanta w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, spośród członków Stowarzyszenia,
nie wchodzących w skład Zarządu, na okres Walnego Zebrania.
9. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym
terminie, co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków. Drugi
termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczone wcześniej, niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.
W drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie podejmować uchwały
bez względu na liczbę obecnych członków.
10. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane i udostępniane członkom
w siedzibie Zarządu w ciągu 60 dni od zakończenia Walnego Zebrania.
11. Uchwały Walnego Zebrania publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia PLWiR
w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalenie zmian Statutu,
b) wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia, udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium,
d) skreślony,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia na dany rok,
g) skreślony,
h) zatwierdzanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
i) zatwierdzanie emblematu (logo) Stowarzyszenia,
j) wyrażanie zgody, na podjęcie prowadzenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenia, określając formy i obszary tej działalności,
k) ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w § 5 oraz ich
regulaminów,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zebrania,
m) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu Członka Zarządu,
n) powoływanie pełnomocnika do ustalania wysokości uposażenia Członka
Zarządu oraz zawarcia umowy o pracę.

§ 20

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
b) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
c) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie
30 dni od złożenia wniosku,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność
przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 9 członków w tym Prezesa.
3. Skreślony.
4. Skreślony.
5. Zarząd wybiera ze swojego grona max dwóch wiceprezesów i skarbnika.
6. Prezes i członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub
odpłatnie.

§ 22

1. Skreślony.
2. Skreślony.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej, połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
4. Skreślony.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane.
7. Uchwały Zarządu są publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia PLWiR.

§ 23

Do zakresu działań Zarządu należy w szczególności:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem
i postanowieniami Walnego Zebrania,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
w kraju i za granicą,
3. uchwalanie preliminarza budżetowego oraz programów i planów działalności,
Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających i pozbawianie
członkostwa,
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6. Skreślony.
7. Skreślony.
8. Skreślony.
9. podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością Stowarzyszenia
nie zastrzeżonych dla innych jego władz,
10. wydawanie regulaminów wewnętrznych i powoływanie specjalistycznych
komisji i zespołów stałych i doraźnych,
11. Skreślony.
12. ustalanie zasad współzawodnictwa sportowego i organizowania zawodów
western i rodeo,
13. prowadzenie ewidencji koni, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy,
14. prowadzenie rankingów wyników zawodników oraz dokumentacji sportowej,
15. zawieszanie w prawach członkowskich,
16. wydawanie i pozbawianie uprawnień i licencji sędziom, zawodnikom,
instruktorom i organizatorom zawodów,
17. uchwalanie zasad działania i wydawanie certyfikatów ośrodkom jeździeckim
western i rodeo,
18. zatwierdzanie programów kształcenia i kadry wykładowców na kursach
na uprawnienia do kadry Stowarzyszenia,
19. uchwalanie regulaminów nagród i wyróżnień,
20. uchwalanie i wydawanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych
dotyczących uprawiania jeździectwa w stylu western i rodeo,
21. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
22. powoływanie Pełnomocników Zarządu do określonych zadań.

§ 23A

Na okres kadencji Zarząd powołuje stałe komisje: sędziowską, sportową
i szkoleniową. Zakres i sposób działania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 23B

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 23C

1. Zarząd wykonuje zadanie w kwestiach dyscyplinarnych w stosunku
do członków, zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy,
a także rozstrzyga w sprawach sporów między nimi.
2. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia faktów
uzasadniających prowadzenie postępowania.
3. Do przeprowadzenia postępowania Zarząd powołuje Komisję Dyscyplinarną,
która wydaje orzeczenie w I instancji.
4. W sprawach dyscyplinarnych mogą być stosowane kary:
• upomnienia,
• nagany,
• pozbawienia licencji wydanej przez Stowarzyszenie PLWiR,
• zakazu organizowania zawodów pod patronatem Stowarzyszenia PLWiR,
• wykluczenia z kadry Stowarzyszenia PLWiR,
• pozbawienia tytułu Mistrza, Wicemistrza, lub zdobywcy Pucharu Stowarzyszenia PLWiR,
• dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia w Stowarzyszeniu PLWiR,
• wykluczenie ze współzawodnictwa sportowego Stowarzyszenia PLWiR,
5. Orzeczenia w II instancji wydaje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwala Zarząd, a zatwierdza
Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Skreślony.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy na pierwszym
po wyborach posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego
i Sekretarza.
3. Na członków Komisji Rewizyjnej mogą być powoływane wyłącznie osoby,
które:
a) nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani też
nie pełnią funkcji w innych władzach Stowarzyszenia,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad całokształtem
działalności Stowarzyszenia,
6. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Skreślony.
2. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności
i przedstawianie opinii do sprawozdania Zarządu oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. Skreślony.
4. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
5. przedstawianie Zarządowi żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków
6. Skreślony.
7. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania
go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie ustalonym Statutem,
8. przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku kontroli merytorycznej
i finansowej.

§ 25A

Do wykonywania bieżących zadań Zarząd może powołać Biuro.

Rozdział V
Oddziały


§ 26

Skreślony.

§ 27

Skreślony.

§ 28

Skreślony.

§ 29

Skreślony.

§ 30

Skreślony.

§ 31

Skreślony.

§ 32

Skreślony.

§ 33

Skreślony.

§ 34

Skreślony.

§ 35

Skreślony.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia


§ 35A

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
• nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
• inne prawa majątkowe,
• środki pieniężne.

§ 36

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z własnej działalności Stowarzyszenia i powołanych jednostek
gospodarczych,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
f) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
g) inne wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
h) wpływy z działalności statutowej.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.

3. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację celów
statutowych i w związku z tym zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub
pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi
dalej "osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu działalności Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Zarząd odpowiada za prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 37

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Przepisy § 18 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
2. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
w formie uchwały, dla ważności, której wymagana jest kwalifikowana
większość 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie większością 2/3 głosów
obecnych na Walnym Zebraniu.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać sposób
likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
a) jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej,
likwidatorami Stowarzyszenia są łącznie:
• Prezes Zarządu,
• Wiceprezes,
• Skarbnik.
4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

środa, 12 maja 2021 11:41

Sponsorzy